Ota meihin yhteyttä!
SUOMEN RIISTA-JULKAISUN
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

tilaukset@riistasaatio.fi

tai oheisella  lomakkeella

MUUT ASIAT, HANKETOIMINTA:

  © Suomen Riistanhoito-Säätiö

  • Facebook Social Icon
  • Twitter

  1.4.2020

  Apurahoja suunnattuun opinnäytetyöhön

  Suomen Riistanhoito-Säätiö myöntää apurahan tai apurahoja opinnäytetöihin, jotka käsittelevät arvokkaiden lintuvesien levähdysalueverkoston metsästysrajoituksia ja niiden toteutusta.

  Myönnettävän apurahan kokonaismäärä on 6 000 euroa ja sillä rahoitetaan 1–2 opinnäytetyön tekeminen riippuen työn laajuudesta ja arvioiduista kokonaiskustannuksista.
  Apurahan hakuaika on 1.4.–30.4.2020.

  Lisätietoja löydät täältä.

  19.12.2019

  Suomen Riista 65 ilmestyy joulukuun lopussa

  Säätiön vuosittain julkaisema Suomen Riista ilmestyy jälleen joulukuun lopussa. Perinteikkäässä riistatieteellisessä julkaisussa perehdytään tänä vuonna muun muassa kultasakaalin Suomeen leviämisen vaikutuksiin, dronejen käyttöön vesilintulaskennoissa ja suomalaiseen metsäkanalinnustukseen.

  Suomen Riistan voit tilata ottamalla yhteyttä sähköpostitse tilaukset@riistasaatio.fi.

  26.11.2019

  Säätiön stipendihaku 2020 on käynnissä

  Säätiö myöntää jälleen nuorille riistantutkijoille ja riista-alan opiskelijoille apurahoja. Hakuaikaa on jäljellä 3.1.2020 saakka. Hakuohjeet ja lisätietoja löydät täältä.

  18.6.2019

  Säätiölle uusi projektikoordinaattori

  Suomen Riistanhoito-Säätiö on aloittanut hanketoiminnan, jossa kanavoidaan vapaaehtoista rahoitusta luonnon- ja riistanhoitoon ja kehitetään tähän liittyvää toimintamallia. Hanketoiminnan ja säätiön kehittämisen projektikoordinaattorina aloitti toukokuussa maatalous-ja metsätieteiden maisteri Eeva-Maria Suontakanen. Projektikoordinaattorin töiden lisäksi Eeva-Maria toimii myös säätiön asiamiehenä. Hänet tavoittaa sähköpostitse asiamies@riistasaatio.fi tai puhelimitse 050 301 2647.

  13.6.2019

  Väitöstutkimus laittoman tappamisen ekologisista vaikutuksista Suomen ja Ruotsin susipopulaatioihin

  Johanna Suutarisen Oulun yliopistossa tarkistetussa väitöstutkimuksessa Ecology of lawbreaking : effects of poaching on legally harvested wolf populations in human-dominated landscapes selvitettiin suomalaisten pantasusien kuolinsyitä, arvioitiin salametsästyksen voimakkuutta ja sen populaatiotason vaikutuksia sekä tarkasteltiin susikonfliktiin liittyvien ennustetekijöiden vaikutusta laittomasti tapetuksi tulemisen riskiin. Lisäksi väitöstutkimuksessa selvitettiin populaatiokoon, luvallisen pyynnin ja sukusiittoisuuden vaikutuksia aikuisten susien katoamiseen Ruotsissa.

  14.3.2019

  Väitöskirja valottaa metsäjäniksen ja rusakon suhteita olosuhteiden muuttuessa

  Filosofian maisterin Riikka Leväsen kiinnostavassa väitöskirjassa kuvataan metsäjänisten ja rusakoiden elinpiirien käyttöä, risteytymistä, ja lajien sopeutumista olosuhteiden ja etenkin ilmaston muuttumiseen.

  7.3.2019

  Oletko kiinnostunut takavuosikymmenten Suomen Riista-artikkeleista?

  Säätiö tekee parhaillaan takavuosina julkaistujen artikkelien tekijänoikeuksien omistajien kanssa sopimuksia, jotka mahdollistavat artikkelien PDF-versioiden uudelleenjulkaisemisen tällä sivustolla. Tavoitteena on, että jo tämän vuoden aikana saadaan suurelta osin uudelleenjulkaistua vuonna 2003 ja sen jälkeen julkaistut artikkelit viimeistä edellisen niteen artikkeleihin asti.

  29.1.2019

  Opinnäyte metsästysmaan vuokraamisesta suomalaisissa metsästysseuroissa ja -seurueissa

  Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitokselle tekemässään pro-gradutyössä Valto Kontro selvitti sitä, onko raha yleistymässä vaihdon välineenä suomalaisessa metsästyskulttuurissa osana maanvuokrausjärjestelyä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vastikkeiden suuruus sopimuksissa maanomistajaryhmittäin sekä alueittain. Aineistona oli vuosina 2006 ja 2017 samoille 476 seuralle tai seurueelle. Tulokset osoittivat, että rahavastikkeellisten metsästysmaiden osuudet kokonaismetsästyspinta-aloista koko Suomessa ei ole suurentuneet vaan pikemminkin pienentyneet. Hehtaarivuokrat kasvoivat kyselyjen välisen vuosikymmenen aikana yksityishenkilöiden ja metsäyhtiöiden omistamilla mailla inflaatiokehitystä nopeammin.

  30.12.2018

  Opinnäyte hirven ruokailusta eri-ikäisrakenteisessa kasvatusmetsässä

  Esko Paanasen vasta valmistuneessa opinnäytetyössä Jyväskylän yliopistoon tutkittiin hirvituhojen vaikutusta pienaukoilla ja poimintahakkuukohteilla. Työssä mm. havaittiin, että syötyjen koivun- ja pihlajantaimien osuus oli pienempi poimintahakkuualoilla kuin pienaukoissa. Puuston pohjapinta-alan suurentuminen oli molemmilla puulajeilla negatiivisessa yhteydessä hirvituhoihin.

  8.11.2018

  Tuore väitöskirja metsästysmatkailijoiden matkustusmotiiveista

  Kauppatieteen maisterin Jarno Sunin väitöskirja ”Understanding the travel motivation of a serious leisure tourist – Hunting tourism as an example” tarkastettiin marraskuussa 2018 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirja kuuluu matkailun markkinoinnin ja johtamisen alaan. Työssä tyypitellään erilaisia metsästysmatkailijoita, tarkastellaan heidän sisäistä motivaatiotaan matkustamiseen sekä kohdealueiden vetovoimatekijöitä.

  5.9.2018

  Valtion maiden metsäkanalinnustajia on monenlaisia

  Valtion maiden lyhytaikaisilla vuorokausiluvilla metsäkanalinnustaneet lupa-asiakkaat profiloitiin. Luken ja Metsähallituksen yhteisessä tutkimuksessa tunnistettiin neljänlaisia linnunpyytäjiä erilaisine pyyntitapoineen, lupa-aluetoiveineen ja palvelutarpeineen.

  23.5.2018

  Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila selvitettiin

  Erätalous on tuoreen Ruralia-Instituutissa tehdyn selvityksen mukaan tärkeä biotalouden yritystoiminnan kasvuala, jonka tukeminen hyödyttää erityisesti työpaikkapulasta kärsiviä harvaan asuttuja alueita.

  30.1.2018

  Säätiö jakoi tuttuun tapaan opiskelijastipendejä

  Suomen Riistanhoito-Säätiön keskeisiä tarkoituksia on ollut sen perustamisesta alkaen riistantutkimustoiminnan edistäminen Suomessa. Yksi tätä toteuttavista toimintamuodoista on ollut jo pitkään ja on edelleen vuosittainen stipendien myöntäminen opiskelijoille . Viimeisen 15 vuoden aikana (2004-2018) Säätiö on myöntänyt 79 stipendiä, yhteisarvoltaan noin 89 000 euroa.

  Säätiö julkisti vuoden 2018 kuusi stipendin saajaa valtakunnallisilla riistapäivillä 17.1.2018 Rovaniemellä.

  Onnittelut stipendin saajille ja kiitokset kaikille hakijoille stipendejämme kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta!

  29.1.2018

  Opinnäyte hirvien elinpiirin käytöstä

  Antti Rinteen Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitokselle tekemässä pro-gradutyössä tarkastellaan GPS-paikannettujen hirvien elinpiirin- ja habitaatinvalintaa Pohjanmaalla.

  16.1.2018

  Säätiö juhlistaa 75-vuotista taivaltaan

  Säätiö juhlistaa taivaltaan valtakunnallisilla Riistapäivillä Rovaniemellä 17.-18.1.2018

  3.1.2018

  Opinnäyte metsästyksen koetuista hyvinvointivaikutuksista

  Kati Heinosen liikunta- ja terveystieteiden alaan kuuluvassa pro-gradutyössä tarkasteltiin metsästysharrastajien terveyttä, mielenhyvinvointia ja elämänlaatua.

  11.11.2017

  Tutkimus metsästyspäivän tai -matkan sekä riistanhoitopäivän arvosta

  Tutkimusraportti kokoaa yhteen päätuloksia Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen

  yhteistutkimuksesta, jossa selvitettiin vuonna 2016  harjoitetun arkisen metsästys- ja riistanhoitotoi-

  minnan arvoa eri näkökulmista.

  29.8.2017

  Riistakantatieto 2016 yksissä kansissa

  Luonnonvarakeskus julkaisi Pekka Helteen toimittaman raportin vuoden 2016 riistakanta-arvioista. Kooste sisältää monipuolista tietoa riistakantojen tilasta, kehitystrendeistä ja arviointimenetelmistä. Raportti on saatavissa sähköisenä julkaisuna ja tilattavissa paperiversiona.

  28.6.2017

  Opinnäyte hirviporukoiden profiileista

  Eerojuhani Laineen tuore opinnäytetyö "Hirviseurueiden profilointi keinona hirvenmetsästyksen sosiaalisen kestävyyden parantamiseksi Pohjois-Suomen valtion mailla" hyväksyttiin Helsingin yliopistossa.

  31.5.2017

  Tutkimus metsäpeurojen palautusistutusten sosiaalisista vaikutuksista

  Seitsemisen kansallispuiston tuntumassa järjestettiin vuoden 2016 marraskuussa metsäpeurafoorumi valmisteilla olevan palautusistutuksen vaikutuksista. LUKE:n tutkimusraportti kokoaa yhteen sen annin.

  4.5.2017

  Opinnäyte jousimetsästyksestä

  Seinäjoen AMK:ssa Vesa Martinin tekemässä opinnäytetyössä selvitettiin metsästäjien mielipiteitä
  jousimetsästyksestä ja sen sääntelystä Suomessa,

  11.4.2017

  Opinnäyte metson lupametsästyksestä Inarissa vuosina 2014 – 2016

  Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä selvittiin Inarin lupametsästäjien metsosaalista, pyyntiponnistusta ja metsästysverotusta sekä metsästystapoja.

  Please reload