5.5.2021
 
Säätiön hanketoimintaa kehitetään, lahjoittajakysely yksityishenkilöille
 

Suomen Riistanhoito-Säätiö aloitti vuonna 2016 uutena tehtävänään hanketoiminnan, jonka myötä säätiö voi jakaa avustuksia ja projektirahoitusta esimerkiksi maanomistajien ja metsästysseurojen tekemien riistanhoitotoimenpiteiden sekä riistan elinympäristöjen hoidon edistämiseksi. Tämän hanketoiminnan kehittämiseksi kerätään yksityishenkilöiltä tietoa muun muassa heidän suhtautumisestaan riistan- ja luonnonhoitoon ja riistanhoidon tukemiseen.

Tästä kyselyyn.

 
15.3.2021
Säätiön uusi asiamies

Suomen Riistanhoito-Säätiön uutena asiamiehenä ja varainhankinnan kehittämisestä vastaavana projektipäällikkönä aloitti 15.3. Antti Saarenmaa.

Antin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta asiamies@riistasaatio.fi ja puhelimitse 050 301 2647.

26.5.2020

Hirvituhot vaikuttavat eri-ikäisrakenteisen metsän uudistumiseen

Scandinavian Journal of Forest Research -lehdessä julkaistu artikkeli Browsing hinders the regeneration of broadleaved trees in uneven-aged forest management in southern Finland valottaa hirvituhojen vaikutusta eri-ikäisrakenteisen metsän uudistumiseen. Nyt julkaistu artikkeli on tehty Esko Paanasen pro gradu -työn pohjalta, jota Suomen Riistanhoito-Säätiö rahoitti stipendillä vuonna 2018.

Artikkeli on luettavissa täällä.

1.4.2020

Apurahoja suunnattuun opinnäytetyöhön

Suomen Riistanhoito-Säätiö myöntää apurahan tai apurahoja opinnäytetöihin, jotka käsittelevät arvokkaiden lintuvesien levähdysalueverkoston metsästysrajoituksia ja niiden toteutusta.

Myönnettävän apurahan kokonaismäärä on 6 000 euroa ja sillä rahoitetaan 1–2 opinnäytetyön tekeminen riippuen työn laajuudesta ja arvioiduista kokonaiskustannuksista.
Apurahan hakuaika on 1.4.–30.4.2020.

Lisätietoja löydät täältä.

19.12.2019

Suomen Riista 65 ilmestyy joulukuun lopussa

Säätiön vuosittain julkaisema Suomen Riista ilmestyy jälleen joulukuun lopussa. Perinteikkäässä riistatieteellisessä julkaisussa perehdytään tänä vuonna muun muassa kultasakaalin Suomeen leviämisen vaikutuksiin, dronejen käyttöön vesilintulaskennoissa ja suomalaiseen metsäkanalinnustukseen.

Suomen Riistan voit tilata ottamalla yhteyttä sähköpostitse tilaukset@riistasaatio.fi.

26.11.2019

Säätiön stipendihaku 2020 on käynnissä

Säätiö myöntää jälleen nuorille riistantutkijoille ja riista-alan opiskelijoille apurahoja. Hakuaikaa on jäljellä 3.1.2020 saakka. Hakuohjeet ja lisätietoja löydät täältä.

18.6.2019

Säätiölle uusi projektikoordinaattori

Suomen Riistanhoito-Säätiö on aloittanut hanketoiminnan, jossa kanavoidaan vapaaehtoista rahoitusta luonnon- ja riistanhoitoon ja kehitetään tähän liittyvää toimintamallia. Hanketoiminnan ja säätiön kehittämisen projektikoordinaattorina aloitti toukokuussa maatalous-ja metsätieteiden maisteri Eeva-Maria Suontakanen. Projektikoordinaattorin töiden lisäksi Eeva-Maria toimii myös säätiön asiamiehenä. Hänet tavoittaa sähköpostitse asiamies@riistasaatio.fi tai puhelimitse 050 301 2647.

13.6.2019

Väitöstutkimus laittoman tappamisen ekologisista vaikutuksista Suomen ja Ruotsin susipopulaatioihin

Johanna Suutarisen Oulun yliopistossa tarkistetussa väitöstutkimuksessa Ecology of lawbreaking : effects of poaching on legally harvested wolf populations in human-dominated landscapes selvitettiin suomalaisten pantasusien kuolinsyitä, arvioitiin salametsästyksen voimakkuutta ja sen populaatiotason vaikutuksia sekä tarkasteltiin susikonfliktiin liittyvien ennustetekijöiden vaikutusta laittomasti tapetuksi tulemisen riskiin. Lisäksi väitöstutkimuksessa selvitettiin populaatiokoon, luvallisen pyynnin ja sukusiittoisuuden vaikutuksia aikuisten susien katoamiseen Ruotsissa.

14.3.2019

Väitöskirja valottaa metsäjäniksen ja rusakon suhteita olosuhteiden muuttuessa

Filosofian maisterin Riikka Leväsen kiinnostavassa väitöskirjassa kuvataan metsäjänisten ja rusakoiden elinpiirien käyttöä, risteytymistä, ja lajien sopeutumista olosuhteiden ja etenkin ilmaston muuttumiseen.

7.3.2019

Oletko kiinnostunut takavuosikymmenten Suomen Riista-artikkeleista?

Säätiö tekee parhaillaan takavuosina julkaistujen artikkelien tekijänoikeuksien omistajien kanssa sopimuksia, jotka mahdollistavat artikkelien PDF-versioiden uudelleenjulkaisemisen tällä sivustolla. Tavoitteena on, että jo tämän vuoden aikana saadaan suurelta osin uudelleenjulkaistua vuonna 2003 ja sen jälkeen julkaistut artikkelit viimeistä edellisen niteen artikkeleihin asti.

29.1.2019

Opinnäyte metsästysmaan vuokraamisesta suomalaisissa metsästysseuroissa ja -seurueissa

Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitokselle tekemässään pro-gradutyössä Valto Kontro selvitti sitä, onko raha yleistymässä vaihdon välineenä suomalaisessa metsästyskulttuurissa osana maanvuokrausjärjestelyä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vastikkeiden suuruus sopimuksissa maanomistajaryhmittäin sekä alueittain. Aineistona oli vuosina 2006 ja 2017 samoille 476 seuralle tai seurueelle. Tulokset osoittivat, että rahavastikkeellisten metsästysmaiden osuudet kokonaismetsästyspinta-aloista koko Suomessa ei ole suurentuneet vaan pikemminkin pienentyneet. Hehtaarivuokrat kasvoivat kyselyjen välisen vuosikymmenen aikana yksityishenkilöiden ja metsäyhtiöiden omistamilla mailla inflaatiokehitystä nopeammin.

30.12.2018

Opinnäyte hirven ruokailusta eri-ikäisrakenteisessa kasvatusmetsässä

Esko Paanasen vasta valmistuneessa opinnäytetyössä Jyväskylän yliopistoon tutkittiin hirvituhojen vaikutusta pienaukoilla ja poimintahakkuukohteilla. Työssä mm. havaittiin, että syötyjen koivun- ja pihlajantaimien osuus oli pienempi poimintahakkuualoilla kuin pienaukoissa. Puuston pohjapinta-alan suurentuminen oli molemmilla puulajeilla negatiivisessa yhteydessä hirvituhoihin.

8.11.2018

Tuore väitöskirja metsästysmatkailijoiden matkustusmotiiveista

Kauppatieteen maisterin Jarno Sunin väitöskirja ”Understanding the travel motivation of a serious leisure tourist – Hunting tourism as an example” tarkastettiin marraskuussa 2018 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirja kuuluu matkailun markkinoinnin ja johtamisen alaan. Työssä tyypitellään erilaisia metsästysmatkailijoita, tarkastellaan heidän sisäistä motivaatiotaan matkustamiseen sekä kohdealueiden vetovoimatekijöitä.

5.9.2018

Valtion maiden metsäkanalinnustajia on monenlaisia

Valtion maiden lyhytaikaisilla vuorokausiluvilla metsäkanalinnustaneet lupa-asiakkaat profiloitiin. Luken ja Metsähallituksen yhteisessä tutkimuksessa tunnistettiin neljänlaisia linnunpyytäjiä erilaisine pyyntitapoineen, lupa-aluetoiveineen ja palvelutarpeineen.

23.5.2018

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila selvitettiin

Erätalous on tuoreen Ruralia-Instituutissa tehdyn selvityksen mukaan tärkeä biotalouden yritystoiminnan kasvuala, jonka tukeminen hyödyttää erityisesti työpaikkapulasta kärsiviä harvaan asuttuja alueita.

30.1.2018

Säätiö jakoi tuttuun tapaan opiskelijastipendejä

Suomen Riistanhoito-Säätiön keskeisiä tarkoituksia on ollut sen perustamisesta alkaen riistantutkimustoiminnan edistäminen Suomessa. Yksi tätä toteuttavista toimintamuodoista on ollut jo pitkään ja on edelleen vuosittainen stipendien myöntäminen opiskelijoille . Viimeisen 15 vuoden aikana (2004-2018) Säätiö on myöntänyt 79 stipendiä, yhteisarvoltaan noin 89 000 euroa.

Säätiö julkisti vuoden 2018 kuusi stipendin saajaa valtakunnallisilla riistapäivillä 17.1.2018 Rovaniemellä.

Onnittelut stipendin saajille ja kiitokset kaikille hakijoille stipendejämme kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta!

29.1.2018

Opinnäyte hirvien elinpiirin käytöstä

Antti Rinteen Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitokselle tekemässä pro-gradutyössä tarkastellaan GPS-paikannettujen hirvien elinpiirin- ja habitaatinvalintaa Pohjanmaalla.

16.1.2018

Säätiö juhlistaa 75-vuotista taivaltaan

Säätiö juhlistaa taivaltaan valtakunnallisilla Riistapäivillä Rovaniemellä 17.-18.1.2018

3.1.2018

Opinnäyte metsästyksen koetuista hyvinvointivaikutuksista

Kati Heinosen liikunta- ja terveystieteiden alaan kuuluvassa pro-gradutyössä tarkasteltiin metsästysharrastajien terveyttä, mielenhyvinvointia ja elämänlaatua.

11.11.2017

Tutkimus metsästyspäivän tai -matkan sekä riistanhoitopäivän arvosta

Tutkimusraportti kokoaa yhteen päätuloksia Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen

yhteistutkimuksesta, jossa selvitettiin vuonna 2016  harjoitetun arkisen metsästys- ja riistanhoitotoi-

minnan arvoa eri näkökulmista.

29.8.2017

Riistakantatieto 2016 yksissä kansissa

Luonnonvarakeskus julkaisi Pekka Helteen toimittaman raportin vuoden 2016 riistakanta-arvioista. Kooste sisältää monipuolista tietoa riistakantojen tilasta, kehitystrendeistä ja arviointimenetelmistä. Raportti on saatavissa sähköisenä julkaisuna ja tilattavissa paperiversiona.

28.6.2017

Opinnäyte hirviporukoiden profiileista

Eerojuhani Laineen tuore opinnäytetyö "Hirviseurueiden profilointi keinona hirvenmetsästyksen sosiaalisen kestävyyden parantamiseksi Pohjois-Suomen valtion mailla" hyväksyttiin Helsingin yliopistossa.

31.5.2017

Tutkimus metsäpeurojen palautusistutusten sosiaalisista vaikutuksista

Seitsemisen kansallispuiston tuntumassa järjestettiin vuoden 2016 marraskuussa metsäpeurafoorumi valmisteilla olevan palautusistutuksen vaikutuksista. LUKE:n tutkimusraportti kokoaa yhteen sen annin.

4.5.2017

Opinnäyte jousimetsästyksestä

Seinäjoen AMK:ssa Vesa Martinin tekemässä opinnäytetyössä selvitettiin metsästäjien mielipiteitä
jousimetsästyksestä ja sen sääntelystä Suomessa,

11.4.2017

Opinnäyte metson lupametsästyksestä Inarissa vuosina 2014 – 2016

Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä selvittiin Inarin lupametsästäjien metsosaalista, pyyntiponnistusta ja metsästysverotusta sekä metsästystapoja.

Please reload