Apurahat

Säätiö myöntää vuosittain pieniä stipendejä nuorille tutkijoille. Pääosa stipendeistä jaetaan yliopisto-opiskelijoille (pro gradu -stipendit) ja väitöskirjatutkijoille, mutta vuosittain stipendejä jaetaan myös metsäoppilaitosten opiskelijoille.

Vuoden 1987 jälkeen säätiö on jakanut rahan nykyarvoon muunnettuna yhteensä yli 202 000 euroa stipendeinä opiskelijoille ja nuorille tutkijoille. Stipendit julistetaan haettavaksi vuosittain marraskuussa. Tuorein hakuilmoitus löytyy täältä. Stipendit julkistetaan jo perinteisillä riistantutkijoiden ja metsästäjien yhteisillä Riistapäivillä tammikuun loppupuolella.

Hakuohjeet

Stipendit myönnetään ensisijaisesti nuorille tutkijoille tai riista-alan opiskelijoille riistabiologisia tai riistanhoidollisia tutkimuksia ja selvityksiä varten. Stipendejä ei myönnetä kongressimatkoihin. Stipendit ovat 1000–2000 euron suuruusluokkaa myönnettävien apurahojen määrästä ja hakemusten laadusta riippuen. Stipendien saajat julkistetaan vuosittain tammikuussa pidettävillä riistahallinnon valtakunnallisilla neuvottelupäivillä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti ja saajien nimet julkistetaan jatkossa myös tällä sivustolla.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään osoittamaan Suomen Riistanhoito-Säätiön hallitukselle ja toimittamaan hakuajan mukaisesti sähköpostitse: jani.pellikka(at)luke.fi


Myönnetyt apurahat 2013–2024

2024

 • Reetta Kangaslampi (väitöskirjan osatyö, UEF): “Hajutunnistuskoirien käyttö metson (Tetrao urogallus) elinympäristöjen kartoittamisessa”, 2000 €
 • Anna Jokinen (pro-gradutyö, HY): “Mäntytaimikoiden määrän yhteys hirven vasojen painoon”, 1500 €
 • Hanna Pekkala (pro-gradutyö, OY): ”Tuulivoimaloiden vaikutus Suomenselän metsäpeurapopulaation (Rangifer tarandus fennicus) ekologiaan”, 1000 €
 • Marianne Kuukka (opinnäytetyö, HämAMK): ”tiheikön vaikutus pesäpredaatioon”, 500€

2023

 • Francesca Malcangi (väitöskirjatyö, HY): “Investigation of forest integrity and corridors on game species presence, abundance, richness and habitat use”, 2000 €
 • Marika Aihio (pro-gradutyö, HY): “Valkoposkihanhen kannankehityksen ja poikastuoton pitkäaikaissuuntaukset sekä niihin vaikuttavat tekijät”, 1500 €
 • Hilla Pihajoki (Pro-gradutyö, UEF): ”Metsästyslain mukainen riistanhoito KHO:n ratkaisukäytännössä”, 1500 €

2022

 • Dominika Bujnáková (OY, väitöskirjan osatyö): ”Suden morfologiaan ja perimään liittyviin muutoksiin Fennoskandiassa 1900-luvulla”, 2000 €
 • Aapo Tikka (ISY, pro-gradu): ”Metson soidinten hoidon ja metsien hiilikompensaatiokaupan yhdistämisen mahdollisuudet ja vaikutukset monitavoitteisesta näkökulmasta”, 2000 €

2021

 • Jari-Pekka Tamminen (HY, pro gradu): ”Metsänkäsittelyn vaikutus oravan esiintymistiheyteen”, 1500 €
 • Katri Ruottinen (OY, pro gradu): ”Ojatiheyden ja metsikkörakenteen vaikutukset riistakolmiolaskennassa havaittujen metsäkanalintupoikueiden kokoon”, 1500 €
 • Clément Masse (OY, pro gradu): ”Isotooppi-analyysi ahman ravinnosta Fennoskandiassa”, 1000 €
 • Saku Hyriäinen (HAMK, opinnäytetyö): ”MT- ja VT-kasvupaikkatyypin metsien riistatiheikköjä hyödyntävät riistalajit”, 1000 €
 • Ville Malila (JYU, väitöskirjan osatyö): ”Ongelmaeläimyyden muuttuvat määrittelyt sanomalehtien supikoirakirjoituksissa”, 1000 €
 • Felix Siivonen (UT, pro gradu): ”Valkohäntäpeuran ekologis-kulttuurinen rooli”, 1000 €

2020

 • Karoliina Haikoski (HY, pro gradu): ” Villisian vaikutus maassa pesivien lintujen pesimämenestykseen”, 2000 €
 • Piia Ikonen (UEF, selvitystyö): ” Riistametsänhoidon opetuksen sisällöt ja määrä”,1000 €
 • Erika Jumppanen (HY, pro gradu): ”Metsähanhen alalajien tunnistaminen pään ja nokan morfologian avulla”, 1000 €
 • Noora Metsäranta (UTU, pro gradu): ”Merihanhen pesinnän jälkeinen habitaatin valinta ja metsästyksen vaikutus siihen”, 1000 €
 • Astrid Olejarz (OY, pro gradu): ” The social structures of the brown bear population in the Eastern and Central Finland”, 1000 €
 • Antti Pöllänen (OY, pro gradu): ”Metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus)aikuissäilyvyys Suomessa: petojen aiheuttama kuolleisuus Kainuun ja Suomenselän populaatioissa 2010‐luvulla”, 1000 €

2019

 • Manu Soininmäki (UEF, väitöskirja): ”Vihollinen vuoteessa: laajentaako rusakko levinneisyysaluettaan absorboimalla paikallisia perinnöllisiä sopeumia metsäjänikseltä?”, 2000 €
 • Antti Piiroinen (HY, väitöskirja): ”Ajankohtaiset haasteet hanhien muuttoreittitason kannanhoidossa: Merihanhen muuttoreitit ja genetiikka sekä metsähanhen alalajien tunnistaminen ja elinympäristöt”, 1500 €
 • Janne Kotanen (HY, pro-gradu): ”Hakkuuaukon koon vaikutus metsäkanalintujen pesäpredaatioon”, 1500 €
 • Sari Hakkarainen (UEF, pro-gradu): ”Riistakamerat metsähanhen seurantamenetelmänä”, 1000 €
 • Kari Karhula (HY, pro-gradu): ”Metsäpeuran iän vaikutusta kuolleisuuteen”, 1000 €

2018

 • Gerhardus Lansink (OY, väitöskirja): ”Ahman populaatiogenetiikka”, 2000 €
 • Ilona Karjalainen (UEF, pro-gradu): ”Supikoiran elinpiirit ja liikkuminen Suomessa satelliittipohjaisin menetelmin tarkasteltuna”, 1500 €
 • Esko Paananen (JY, pro-gradu): ”Hirvituhojen vaikutus eri-ikäisrakenteisen kasvatusmetsän dynamiikkaan”, 1500 €
 • Ville Bomberg (HÄMEEN AMK, opinnäyte): ”Metsästäjien suhtautuminen riistametsänhoitoon Suomessa”, 1000 €
 • Valto Kontro (HY, pro-gradu): ”Rahavastikkeelliset metsästysvuokrat metsästysseuroissa ja -seurueissa”, 1000 €
 • Joonas Tammivuori (HY, pro-gradu): ” Pienvesistölliset viherkäytävät eläinten valtaväylinä pääkaupunkiseudulla”, 1000 €

2017

 • Jessika Karvinen: ”Majavien elinympäristöjen ja lajien välisen kilpailun tutkimus”, 2000 €
 • Ville Viitanen: ”Nuorten ilvesten elinympäristönkäyttö levittäytymisvaiheessa”, 1500 €
 • Terhi Iso-Touru: Suojellun euroopanmajavan ja haitallisen kanadanmajavan tunnistaminen eläimeen kajoamattomalla DNA-menetelmällä”, 1500 €
 • Pauliina Wäli: ”Patogeenin ja isäntäkasvin vuorovaikutussuhteet”, 1000 €
 • Elmo Miettinen: ”Kosteikot sorsien lisääntymisympäristöinä”, 1000 €

2016

 • Mari Tikkunen: ”Susien aiheuttamien koiravahinkojen vähentäminen”, 2000 €
 • Jenny Kuismin: ”Valkohäntäpeuran kannanarviointi riistakamera-aineiston ja DNA-tunnistuksen avulla”, 1000 €
 • Matti Heikkinen: ”Luonnontilaisten ja ennallistettujen pienalaisten soiden soveltuvuus metsäkanalintujen poikueympäristöksi”, 1000 €
 • Iida Koistinen: ”Suden vaikutus hirvikannan rakenteeseen hirvihavaintokorttien ja Tassun petohavaintojen pohjalta”, 1000 €
 • Heidi Kallioniemi: ”Peltokanalintujen menestymiseen vaikuttavat tekijät suomalaisessa viljelymaisemassa”, 1000 €
 • Markus Melin: ”Metsäkanalintujen elinympäristön rakenteen tutkiminen laserkeilaus-, paikkatieto- ja riistakolmioaineistoista”, 1000 €

2015

 • Annaleena Hytönen: ”Tassun suurpetoyhdyshenkilöiden susi- ja ilveshavaintoihin vaikuttavat tekijät”, 2000 €
 • Ismo Laakso: ”Rakennettujen lintukosteikkojen vesilinnut − riistanhoidolliseen hyötyyn vaikuttavat tekijät”, 1000 €
 • Riikka Levänen: ”Rusakon ja metsäjäniksen ekologis-geneettinen vuorovaikutus muuttuvassa ilmastossa”, 1000 €
 • Antti Rinne: ”Paikkatietomenetelmät ja niiden tuottamien karttasovellusten käyttö: esimerkkinä hirviaineistot”, 1000 €

2014

 • Veli-Matti Kangas: ”Kannankehityshistorian ja metsästyksen vaikutus hirven geneettiseen populaatiorakenteeseen ja monimuotoisuuteen”, 2000 €
 • Samuli Karppinen: ”Kotiseutukosteikkohankkeen mallikohteiden perustamiseen liittyvät kokemukset”, 1000 €
 • Kaisa-Marjatta Silén: ”Riistantutkimuksen aikakaudet Suomessa tutkimusjulkaisujen valossa”, 1000 €

2013

 • Jussi Petrelius: ”Rusakon ja metsäjäniksen risteytyminen”, 2000 €
 • Mariama Mattila: ”Valkohäntäpeuran sopeutuminen ja vaikutus Suomen luontoon – sosioekologinen tutkimus”, 1000 €
 • Heikki Holmén: ”Kalojen ja sorsalintujen väliset vuorovaikutussuhteet”, 1000 €