Grants

The Foundation annually awards small scholarships to young researchers. The majority of scholarships are awarded to university students (pro-graduate scholarships) and doctoral students, but scholarships are also awarded annually to students at forestry schools.

Since 1987, the Foundation has awarded over €202 000 in present value grants to students and young researchers. The grants are announced in November each year. The most recent application can be found here. The scholarships will be announced at the traditional joint Game Days for game researchers and hunters in late January.

FURTHER INFORMATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS

The grants will be awarded primarily to young scientists or students of game biology or game management for research and studies. Grants will not be awarded for congress trips. Grants will be in the range of EUR 1000-2000, depending on the number of grants awarded and the quality of applications. The recipients of the grants will be announced each year in January at the national consultation days on game management (Riistapäivät). Applicants will be informed of the decision in writing and the names of the recipients will also be published on this website.

Free-form applications should be addressed to the Board of the Finnish Game Foundation and sent according to application period by e-mail to: jani.pellikka(at)luke.fi


Awarded grants 2013–2022 (in finnish)

2022

 • Dominika Bujnáková (OY, väitöskirjan osatyö): “Suden morfologiaan ja perimään liittyviin muutoksiin Fennoskandiassa 1900-luvulla”, 2000 €
 • Aapo Tikka (ISY, pro-gradu): “Metson soidinten hoidon ja metsien hiilikompensaatiokaupan yhdistämisen mahdollisuudet ja vaikutukset monitavoitteisesta näkökulmasta”, 2000 €

2021

 • Jari-Pekka Tamminen (HY, pro gradu): “Metsänkäsittelyn vaikutus oravan esiintymistiheyteen”, 1500 €
 • Katri Ruottinen (OY, pro gradu): “Ojatiheyden ja metsikkörakenteen vaikutukset riistakolmiolaskennassa havaittujen metsäkanalintupoikueiden kokoon”, 1500 €
 • Clément Masse (OY, pro gradu): “Isotooppi-analyysi ahman ravinnosta Fennoskandiassa”, 1000 €
 • Saku Hyriäinen (HAMK, opinnäytetyö): “MT- ja VT-kasvupaikkatyypin metsien riistatiheikköjä hyödyntävät riistalajit”, 1000 €
 • Ville Malila (JYU, väitöskirjan osatyö): “Ongelmaeläimyyden muuttuvat määrittelyt sanomalehtien supikoirakirjoituksissa”, 1000 €
 • Felix Siivonen (UT, pro gradu): “Valkohäntäpeuran ekologis-kulttuurinen rooli”, 1000 €

2020

 • Karoliina Haikoski (HY, pro gradu): ” Villisian vaikutus maassa pesivien lintujen pesimämenestykseen”, 2000 €
 • Piia Ikonen (UEF, selvitystyö): ” Riistametsänhoidon opetuksen sisällöt ja määrä”,1000 €
 • Erika Jumppanen (HY, pro gradu): ”Metsähanhen alalajien tunnistaminen pään ja nokan morfologian avulla”, 1000 €
 • Noora Metsäranta (UTU, pro gradu): ”Merihanhen pesinnän jälkeinen habitaatin valinta ja metsästyksen vaikutus siihen”, 1000 €
 • Astrid Olejarz (OY, pro gradu): ” The social structures of the brown bear population in the Eastern and Central Finland”, 1000 €
 • Antti Pöllänen (OY, pro gradu): ”Metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus)aikuissäilyvyys Suomessa: petojen aiheuttama kuolleisuus Kainuun ja Suomenselän populaatioissa 2010‐luvulla”, 1000 €

2019

 • Manu Soininmäki (UEF, väitöskirja): ”Vihollinen vuoteessa: laajentaako rusakko levinneisyysaluettaan absorboimalla paikallisia perinnöllisiä sopeumia metsäjänikseltä?”, 2000 €
 • Antti Piiroinen (HY, väitöskirja): ”Ajankohtaiset haasteet hanhien muuttoreittitason kannanhoidossa: Merihanhen muuttoreitit ja genetiikka sekä metsähanhen alalajien tunnistaminen ja elinympäristöt”, 1500 €
 • Janne Kotanen (HY, pro-gradu): ”Hakkuuaukon koon vaikutus metsäkanalintujen pesäpredaatioon”, 1500 €
 • Sari Hakkarainen (UEF, pro-gradu): ”Riistakamerat metsähanhen seurantamenetelmänä”, 1000 €
 • Kari Karhula (HY, pro-gradu): ”Metsäpeuran iän vaikutusta kuolleisuuteen”, 1000 €

2018

 • Gerhardus Lansink (OY, väitöskirja): ”Ahman populaatiogenetiikka”, 2000 €
 • Ilona Karjalainen (UEF, pro-gradu): ”Supikoiran elinpiirit ja liikkuminen Suomessa satelliittipohjaisin menetelmin tarkasteltuna”, 1500 €
 • Esko Paananen (JY, pro-gradu): ”Hirvituhojen vaikutus eri-ikäisrakenteisen kasvatusmetsän dynamiikkaan”, 1500 €
 • Ville Bomberg (HÄMEEN AMK, opinnäyte): ”Metsästäjien suhtautuminen riistametsänhoitoon Suomessa”, 1000 €
 • Valto Kontro (HY, pro-gradu): ”Rahavastikkeelliset metsästysvuokrat metsästysseuroissa ja -seurueissa”, 1000 €
 • Joonas Tammivuori (HY, pro-gradu): ” Pienvesistölliset viherkäytävät eläinten valtaväylinä pääkaupunkiseudulla”, 1000 €

2017

 • Jessika Karvinen: ”Majavien elinympäristöjen ja lajien välisen kilpailun tutkimus”, 2000 €
 • Ville Viitanen: ”Nuorten ilvesten elinympäristönkäyttö levittäytymisvaiheessa”, 1500 €
 • Terhi Iso-Touru: Suojellun euroopanmajavan ja haitallisen kanadanmajavan tunnistaminen eläimeen kajoamattomalla DNA-menetelmällä”, 1500 €
 • Pauliina Wäli: ”Patogeenin ja isäntäkasvin vuorovaikutussuhteet”, 1000 €
 • Elmo Miettinen: ”Kosteikot sorsien lisääntymisympäristöinä”, 1000 €

2016

 • Mari Tikkunen: ”Susien aiheuttamien koiravahinkojen vähentäminen”, 2000 €
 • Jenny Kuismin: ”Valkohäntäpeuran kannanarviointi riistakamera-aineiston ja DNA-tunnistuksen avulla”, 1000 €
 • Matti Heikkinen: ”Luonnontilaisten ja ennallistettujen pienalaisten soiden soveltuvuus metsäkanalintujen poikueympäristöksi”, 1000 €
 • Iida Koistinen: ”Suden vaikutus hirvikannan rakenteeseen hirvihavaintokorttien ja Tassun petohavaintojen pohjalta”, 1000 €
 • Heidi Kallioniemi: ”Peltokanalintujen menestymiseen vaikuttavat tekijät suomalaisessa viljelymaisemassa”, 1000 €
 • Markus Melin: ”Metsäkanalintujen elinympäristön rakenteen tutkiminen laserkeilaus-, paikkatieto- ja riistakolmioaineistoista”, 1000 €

2015

 • Annaleena Hytönen: ”Tassun suurpetoyhdyshenkilöiden susi- ja ilveshavaintoihin vaikuttavat tekijät”, 2000 €
 • Ismo Laakso: ”Rakennettujen lintukosteikkojen vesilinnut − riistanhoidolliseen hyötyyn vaikuttavat tekijät”, 1000 €
 • Riikka Levänen: ”Rusakon ja metsäjäniksen ekologis-geneettinen vuorovaikutus muuttuvassa ilmastossa”, 1000 €
 • Antti Rinne: ”Paikkatietomenetelmät ja niiden tuottamien karttasovellusten käyttö: esimerkkinä hirviaineistot”, 1000 €

2014

 • Veli-Matti Kangas: “Kannankehityshistorian ja metsästyksen vaikutus hirven geneettiseen populaatiorakenteeseen ja monimuotoisuuteen”, 2000 €
 • Samuli Karppinen: “Kotiseutukosteikkohankkeen mallikohteiden perustamiseen liittyvät kokemukset”, 1000 €
 • Kaisa-Marjatta Silén: “Riistantutkimuksen aikakaudet Suomessa tutkimusjulkaisujen valossa”, 1000 €

2013

 • Jussi Petrelius: ”Rusakon ja metsäjäniksen risteytyminen”, 2000 €
 • Mariama Mattila: ”Valkohäntäpeuran sopeutuminen ja vaikutus Suomen luontoon – sosioekologinen tutkimus”, 1000 €
 • Heikki Holmén: ”Kalojen ja sorsalintujen väliset vuorovaikutussuhteet”, 1000 €