Kohti kevättä ja kosteikkoja!

SOTKA-kosteikot toteuttivat vuoden 2022 lopussa viimeisenkin säätiön tukeman kohteen ennallistamistyöt odottamaan tulevaa kevättä ja veden nostamista. Leväjänkkä, Vitmossen ja Viikskangas toteutettiin vuoden 2022 aikana, ja vuonna 2023 kevään sulamisvesien myötä vedenpinta nostetaan näille kohteille mahdollistamaan vesilintujen menestyksekäs pesiminen ja ruokailu.


Kosteikkojen ennallistamistyö pitää sisällään paljon konkreettista työtä: Tarkkaa kohdealueen tarkastelua pinnanmuotojen, valuma-alueen ja poikuetuoton potentiaalin näkökulmasta, patovallien kasaamista ja patorakennelmien asentamista veden pidättämiseksi alueella ja sopivien siemenseosten kylvämistä soveltuvan kasvillisuuden tuottamiseksi ja ylimääräisen kasvuston harventamista. Ennallistaminen on kuitenkin elintärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja poikue-elinympäristöjen palauttamiseksi. Elinympäristötöiden tarve on valtava vuosi­kymmeniä jatkuneen negatiivisen kehityksen katkaisemiseksi.

Miksi Suomessa?
Suomi on EU-tasolla merkittävimpiä vesilintujen lisääntymisalueita ja poikue-elinympäristöjä. Lajista riippuen vesilintujen muuttoreitti talvehtimisalueilta lisääntymisalueille kulkee Länsi-Eurooppaa mukaillen etelästä pohjoiseen ja loppusyksystä takaisin. Suomessa toteutetut elinympäristötyöt parantavat vesilintujen lisääntymis- ja elinedellytyksiä ja kasvattavat koko euroopan yhteistä vesilintukantaa. Toimivat pesintäalueet ja poikue-elinympäristöt valavat peruskiven siis koko muuttoreitin vesilinnustolle.

Rakennetut kosteikot toimivat!
Kosteikkohankkeista kerättyjen havaintojen perusteella vesilinnut viihtyvät rakennetuilla kosteikoilla erittäin hyvin. Vertailu luonnonvaraisiin vastaaviin alueisiin on osoittanut rakennettujen kosteikkojen houkuttelevan vesilintuja selkeästi luonnonvaraisia enemmän ja poikuemäärien on havaittu jopa nelinkertaistuneen rakennetuilla, ennallistetuilla aloilla. Vuosittaisia kasvuston harvennuksia ja pienpetojen pyyntiä lukunottamatta elinympäristötyöt ovat suurimmalta osin kertainvestointi joka kantaa hedelmää pitkään. Vesilintujen lisäksi kosteikot tukevat huomattavan laajaa muutakin lajikirjoa!

Rahoituskin on parhaimmillaan muuttoreittitasoista!
Merkittävän elinympäristötyön edellytys on jatkuva ja riittävä rahoitus, ja tähän tarvitaan toimijoita koko muuttoreitin mitalta. Suomen Riistanhoito-Säätiö ja SOTKA-kosteikot kiittävät Italian metsästysjärjestöä ja Waterfowlers’ Networkia yhteistyöstä: osa SOTKA-kosteikoista on saanut rahoituksensa Suomen ulkopuolelta, meillä pesivien vesilintujen muuttoreitin varrelta! Tulevaisuuden tavoitteena Suomen Riistanhoito-Säätiöllä on luoda yhteyksiä ja mahdollistaa yhä useampien ennallistamiskohteiden rahoittaminen muuttoreittitasoisella yhteistyöllä!

Elinympäristötyöt hyödyttävät kaikkia!

Kuvat: Petri Jauhiainen ja Holtti Hakonen

Jaa: Twitter · Facebook