MYÖNNETYT APURAHAT 2013-2019

2019:

MANU SOININMÄKI (UEF, väitöskirja): ”Vihollinen vuoteessa: laajentaako rusakko levinneisyysaluettaan absorboimalla paikallisia perinnöllisiä sopeumia metsäjänikseltä?”, 2000 €


ANTTI PIIRONEN (HY, väitöskirja): ”Ajankohtaiset haasteet hanhien muuttoreittitason kannanhoidossa: Merihanhen muuttoreitit ja genetiikka sekä metsähanhen alalajien tunnistaminen ja elinympäristöt”,
1500 €
JANNE KOTANEN (HY, pro-gradu): ”Hakkuuaukon koon vaikutus metsäkanalintujen pesäpredaatioon”, 1500 €


SARI HAKKARAINEN (UEF, pro-gradu): ”Riistakamerat metsähanhen seurantamenetelmänä”, 1000 €


KARI KARHULA (HY, pro-gradu): ”Metsäpeuran iän vaikutusta kuolleisuuteen”, 1000 €

2018:

GERHARDUS LANSINK (OY, väitöskirja): ”Ahman populaatiogenetiikka”, 2000 €


ILONA KARJALAINEN (UEF, pro-gradu): ”Supikoiran elinpiirit ja liikkuminen Suomessa
satelliittipohjaisin menetelmin tarkasteltuna”, 1500 €


ESKO PAANANEN (JY, pro-gradu): ”Hirvituhojen vaikutus eri-ikäisrakenteisen kasvatusmetsän
dynamiikkaan”, 1500 €


VILLE BOMBERG (HÄMEEN AMK, opinnäyte): ”Metsästäjien suhtautuminen
riistametsänhoitoon Suomessa”, 1000 €


VALTO KONTRO (HY, pro-gradu): ”Rahavastikkeelliset metsästysvuokrat metsästysseuroissa
ja -seurueissa”, 1000 €


JOONAS TAMMIVUORI (HY, pro-gradu): ” Pienvesistölliset viherkäytävät eläinten valtaväylinä
pääkaupunkiseudulla”, 1000 €

2017:

JESSIKA KARVINEN: ”Majavien elinympäristöjen ja lajien välisen kilpailun tutkimus”, 2000 €


VILLE VIITANEN: ”Nuorten ilvesten elinympäristönkäyttö levittäytymisvaiheessa”, 1500 €

TERHI ISO-TOURU: Suojellun euroopanmajavan ja haitallisen kanadanmajavan tunnistaminen eläimeen kajoamattomalla DNA-menetelmällä”, 1500 €

PAULIINA WÄLI: ”Patogeenin ja isäntäkasvin vuorovaikutussuhteet”, 1000 €

ELMO MIETTINEN: ”Kosteikot sorsien lisääntymisympäristöinä”, 1000 €

 

2016:

MARI TIKKUNEN: ”Susien aiheuttamien koiravahinkojen vähentäminen”, 2000 €

JENNY KUISMIN: ”Valkohäntäpeuran kannanarviointi riistakamera-aineiston ja DNA-tunnistuksen avulla”, 1000 €

MATTI HEIKKINEN: ”Luonnontilaisten ja ennallistettujen pienalaisten soiden soveltuvuus metsäkanalintujen poikueympäristöksi”, 1000 €

IIDA KOISTINEN: ”Suden vaikutus hirvikannan rakenteeseen hirvihavaintokorttien ja Tassun petohavaintojen pohjalta”, 1000 €

HEIDI KALLIONIEMI: ”Peltokanalintujen menestymiseen vaikuttavat tekijät suomalaisessa viljelymaisemassa”, 1000 €

MARKUS MELIN: ”Metsäkanalintujen elinympäristön rakenteen tutkiminen laserkeilaus-, paikkatieto- ja riistakolmioaineistoista”, 1000 €


 

2015:

ANNALEENA HYTÖNEN: ”Tassun suurpetoyhdyshenkilöiden susi- ja ilveshavaintoihin vaikuttavat tekijät”, 2000 €

ISMO LAAKSO: ”Rakennettujen lintukosteikkojen vesilinnut − riistanhoidolliseen hyötyyn vaikuttavat tekijät”, 1000 €

RIIKKA LEVÄNEN: ”Rusakon ja metsäjäniksen ekologis-geneettinen vuorovaikutus muuttuvassa ilmastossa”, 1000 €

ANTTI RINNE: ”Paikkatietomenetelmät ja niiden tuottamien karttasovellusten käyttö: esimerkkinä hirviaineistot”, 1000 €


 

2014:

VELI-MATTI KANGAS: "Kannankehityshistorian ja metsästyksen vaikutus hirven geneettiseen populaatiorakenteeseen ja monimuotoisuuteen", 2000 €

SAMULI KARPPINEN: "Kotiseutukosteikkohankkeen mallikohteiden perustamiseen liittyvät kokemukset", 1000 €

KAISA-MARJATTA SILÉN: "Riistantutkimuksen aikakaudet Suomessa tutkimusjulkaisujen valossa", 1000 €

 

2013:

JUSSI PETRELIUS: ”Rusakon ja metsäjäniksen risteytyminen”, 2000 €

MARIAMA MATTILA: ”Valkohäntäpeuran sopeutuminen ja vaikutus Suomen  luontoon – sosioekologinen tutkimus”, 1000 €

HEIKKI HOLMÉN: ”Kalojen ja sorsalintujen väliset vuorovaikutussuhteet”, 1000 €