Ota meihin yhteyttä!
SUOMEN RIISTA-JULKAISUN
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

tilaukset@riistasaatio.fi

tai oheisella  lomakkeella

MUUT ASIAT, HANKETOIMINTA:

  © Suomen Riistanhoito-Säätiö

  • Facebook Social Icon
  • Twitter
  MYÖNNETYT APURAHAT 2013-2019

  2019:

  MANU SOININMÄKI (UEF, väitöskirja): ”Vihollinen vuoteessa: laajentaako rusakko levinneisyysaluettaan absorboimalla paikallisia perinnöllisiä sopeumia metsäjänikseltä?”, 2000 €


  ANTTI PIIRONEN (HY, väitöskirja): ”Ajankohtaiset haasteet hanhien muuttoreittitason kannanhoidossa: Merihanhen muuttoreitit ja genetiikka sekä metsähanhen alalajien tunnistaminen ja elinympäristöt”,
  1500 €
  JANNE KOTANEN (HY, pro-gradu): ”Hakkuuaukon koon vaikutus metsäkanalintujen pesäpredaatioon”, 1500 €


  SARI HAKKARAINEN (UEF, pro-gradu): ”Riistakamerat metsähanhen seurantamenetelmänä”, 1000 €


  KARI KARHULA (HY, pro-gradu): ”Metsäpeuran iän vaikutusta kuolleisuuteen”, 1000 €

  2018:

  GERHARDUS LANSINK (OY, väitöskirja): ”Ahman populaatiogenetiikka”, 2000 €


  ILONA KARJALAINEN (UEF, pro-gradu): ”Supikoiran elinpiirit ja liikkuminen Suomessa
  satelliittipohjaisin menetelmin tarkasteltuna”, 1500 €


  ESKO PAANANEN (JY, pro-gradu): ”Hirvituhojen vaikutus eri-ikäisrakenteisen kasvatusmetsän
  dynamiikkaan”, 1500 €


  VILLE BOMBERG (HÄMEEN AMK, opinnäyte): ”Metsästäjien suhtautuminen
  riistametsänhoitoon Suomessa”, 1000 €


  VALTO KONTRO (HY, pro-gradu): ”Rahavastikkeelliset metsästysvuokrat metsästysseuroissa
  ja -seurueissa”, 1000 €


  JOONAS TAMMIVUORI (HY, pro-gradu): ” Pienvesistölliset viherkäytävät eläinten valtaväylinä
  pääkaupunkiseudulla”, 1000 €

  2017:

  JESSIKA KARVINEN: ”Majavien elinympäristöjen ja lajien välisen kilpailun tutkimus”, 2000 €


  VILLE VIITANEN: ”Nuorten ilvesten elinympäristönkäyttö levittäytymisvaiheessa”, 1500 €

  TERHI ISO-TOURU: Suojellun euroopanmajavan ja haitallisen kanadanmajavan tunnistaminen eläimeen kajoamattomalla DNA-menetelmällä”, 1500 €

  PAULIINA WÄLI: ”Patogeenin ja isäntäkasvin vuorovaikutussuhteet”, 1000 €

  ELMO MIETTINEN: ”Kosteikot sorsien lisääntymisympäristöinä”, 1000 €

   

  2016:

  MARI TIKKUNEN: ”Susien aiheuttamien koiravahinkojen vähentäminen”, 2000 €

  JENNY KUISMIN: ”Valkohäntäpeuran kannanarviointi riistakamera-aineiston ja DNA-tunnistuksen avulla”, 1000 €

  MATTI HEIKKINEN: ”Luonnontilaisten ja ennallistettujen pienalaisten soiden soveltuvuus metsäkanalintujen poikueympäristöksi”, 1000 €

  IIDA KOISTINEN: ”Suden vaikutus hirvikannan rakenteeseen hirvihavaintokorttien ja Tassun petohavaintojen pohjalta”, 1000 €

  HEIDI KALLIONIEMI: ”Peltokanalintujen menestymiseen vaikuttavat tekijät suomalaisessa viljelymaisemassa”, 1000 €

  MARKUS MELIN: ”Metsäkanalintujen elinympäristön rakenteen tutkiminen laserkeilaus-, paikkatieto- ja riistakolmioaineistoista”, 1000 €


   

  2015:

  ANNALEENA HYTÖNEN: ”Tassun suurpetoyhdyshenkilöiden susi- ja ilveshavaintoihin vaikuttavat tekijät”, 2000 €

  ISMO LAAKSO: ”Rakennettujen lintukosteikkojen vesilinnut − riistanhoidolliseen hyötyyn vaikuttavat tekijät”, 1000 €

  RIIKKA LEVÄNEN: ”Rusakon ja metsäjäniksen ekologis-geneettinen vuorovaikutus muuttuvassa ilmastossa”, 1000 €

  ANTTI RINNE: ”Paikkatietomenetelmät ja niiden tuottamien karttasovellusten käyttö: esimerkkinä hirviaineistot”, 1000 €


   

  2014:

  VELI-MATTI KANGAS: "Kannankehityshistorian ja metsästyksen vaikutus hirven geneettiseen populaatiorakenteeseen ja monimuotoisuuteen", 2000 €

  SAMULI KARPPINEN: "Kotiseutukosteikkohankkeen mallikohteiden perustamiseen liittyvät kokemukset", 1000 €

  KAISA-MARJATTA SILÉN: "Riistantutkimuksen aikakaudet Suomessa tutkimusjulkaisujen valossa", 1000 €

   

  2013:

  JUSSI PETRELIUS: ”Rusakon ja metsäjäniksen risteytyminen”, 2000 €

  MARIAMA MATTILA: ”Valkohäntäpeuran sopeutuminen ja vaikutus Suomen  luontoon – sosioekologinen tutkimus”, 1000 €

  HEIKKI HOLMÉN: ”Kalojen ja sorsalintujen väliset vuorovaikutussuhteet”, 1000 €