MYÖNNETYT APURAHAT 2020-

2021:

          JARI-PEKKA TAMMINEN (HY, pro gradu): "Metsänkäsittelyn vaikutus oravan esiintymistiheyteen", 1500 €

          KATRI RUOTTINEN (OY, pro gradu): "Ojatiheyden ja metsikkörakenteen vaikutukset riistakolmiolaskennassa
         havaittujen metsäkanalintupoikueiden kokoon", 1500 €


         CLÉMENT MASSE (OY, pro gradu): "Isotooppi-analyysi ahman ravinnosta Fennoskandiassa", 1000 €

 

         SAKU HYRIÄINEN (HAMK, opinnäytetyö): "MT- ja VT-kasvupaikkatyypin metsien riistatiheikköjä hyödyntävät   
         riistalajit", 1000 €

         VILLE MALILA (JYU, väitöskirjan osatyö): "Ongelmaeläimyyden muuttuvat määrittelyt sanomalehtien
         supikoirakirjoituksissa", 1000 €

 

         FELIX SIIVONEN (UT, pro gradu): "Valkohäntäpeuran ekologis-kulttuurinen rooli", 1000 €

 

2020:

          KAROLIINA HAIKOSKI (HY, pro gradu): ” Villisian vaikutus maassa pesivien lintujen
         pesimämenestykseen”, 2000 €

          PIIA IKONEN (UEF, selvitystyö): ” Riistametsänhoidon opetuksen sisällöt ja määrä”,
         1000 €

          ERIKA JUMPPANEN (HY, pro gradu): ”Metsähanhen alalajien tunnistaminen pään ja
         nokan morfologian avulla”, 1000 €

          NOORA METSÄRANTA (UTU, pro gradu): ”Merihanhen pesinnän jälkeinen habitaatin
         valinta ja metsästyksen vaikutus siihen”, 1000 €

          ASTRID OLEJARZ (OY, pro gradu): ” The social structures of the brown bear population in the Eastern and

         Central Finland", 1000 €
          ANTTI PÖLLÄNEN (OY, pro gradu): ”Metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus)
         aikuissäilyvyys Suomessa: petojen aiheuttama kuolleisuus Kainuun ja Suomenselän
         populaatioissa 2010‐luvulla”, 1000 €