Elinympäristöjen hoitaminen

Suomen Riistanhoito-Säätiö kehittää uusia toimintatapoja vapaaehtoisen rahoituksen kanavoimiseksi riistan elinympäristöjen hoitotoimenpiteisiin, joiden edistämisessä rahoitus on pullonkaula.

Metsätalouden piirissä etsitään uusia tapoja kanavoida vapaaehtoista rahoitusta talousmetsien luonnonhoitoon, soiden ennallistamiseen ja metsäluonnon suojeluun.

Riistatalouden luonnonhoitostrategia keskittyy maanomistajien vapaaehtoisiin toimenpiteisiin erityisesti talousmetsissä, sovittamalla yhteen talouskäytön ja luonnonhoidon toimenpiteitä samoilla alueilla. On huomattava, että monet lajit edelleen taantuvat. Sen vuoksi tarvitaan uusia keinoja säilyttää ja lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta suojelualueiden lisäksi myös talousmetsissä.

Monien riistalajien kantojen kestävyyden takia on tärkeää hoitaa pienialaisia elinympäristöjä, kuten pesimä- ja poikueympäristöjä, soiden ja kuivanmaan vaihettumisvyöhykkeitä ja soidinpaikkoja.

Laajemmista alueista esimerkiksi kunnostusojitus­kelvottomien ojitettujen soiden (joilla puuntuotanto ei taloudellisesti kannattavaa) ennallistamiseksi esimerkiksi riekon ja metsähanhen elinympäristöiksi sekä merkittävien kosteikkoalueiden pesimä- ja levähdysalueiden hoitaminen ja kunnostaminen parantaisivat taantuvien lajien tilannetta. Kunnostusojituskelvottomien soiden ennalistaminen lisäisi myös niiden hiilinieluja, mikä hillitsee ilmastonmuutosta. Ilmaston muutoksesta kärsii myös osa riistalajeista.

Nämä arvokkaammat elinympäristöt ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja tuottavat riistaa laajemmalle alueelle. Tärkeät vesilintujen levähdysalueet voivat toimia tärkeinä elinympäristöinä suurelle määrälle lintuja niiden muuttomatkalla, ja myös maamme rajojen ulkopuolella pesiville kannoille. Näitä ei välttämättä ole kaikkien metsänomistajien mailla. Yhteiskunnan muuttuessa tarvitaan uusia vapaaehtoiseen rahoitukseen perustuvia keinoja. Kuten Riistanhoito-Säätiön perustamisen aikaan 1940-luvulla, myös nykyään lahjoitushalukkuutta voi löytyä esimerkiksi sellaisten metsästäjien keskuudesta, jotka haluaisivat tukea laajemmalle alueelle riistaa tuottavien kohteiden luonnonhoitoa, mutta heillä ei ole välttämättä sellaisia omilla mailla.

Olennaista on kanavoida resursseja tehokkaasti halukkailta vapaaehtoisilta rahoituksen lahjoittajilta, kuten yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä ja muilta toimijoilta, maanomistajatahoille käytännön toimenpiteisiin metsissä, soilla ja kosteikoilla. Sellaisille alueille, jotka ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja tuottavat riistakantaa laajemmille alueille.

Suomen Riistanhoito-Säätiö on käynnistänyt hankkeen riistan- ja luonnonhoidon vapaaehtoisen rahoituskeinojen kehittämiseksi Suomessa.

Sääntöjensä mukaan Suomen Riistanhoito-Säätiö voi  jakaa avustuksia ja projektirahoitusta esimerkiksi maanomistajien ja metsästysseurojen tekemien riistanhoitotoimenpiteiden sekä riistan elinympäristöjen hoidon edistämiseksi. Säätiö voi edistää riistanhoitoa myös sopimusteitse, sillä se voi tehdä sopimuksia avustuksien tai projektirahoituksensa kohteena olevien alueiden käytöstä. Näin säätiön toiminta palaa juurilleen käytännöllisen riistanhoidon edistämiseen.

Jaa: Twitter · Facebook